top of page

การปันผล

หมายเหตุ

การปันผล ในการรับเช่า หรือคืนพระก่อนกำหนด

จะถูกหัก 20 เปอร์เซนต์ 

ปันผลกำไร  จะทำการปันผลกำไรให้ทุกๆ 1 ปี

ปันผลกำไรสูงสุดไม่เกิน 20 ปี  เมื่อครบ

กำหนดปันผลกำไรแล้ว 

จึงทำการเช่าซื้อขายตามราคาตลาดพระ

  1. การคืนพระ-การเปลี่ยน

  2. การคืนพระก่อนกำหนด  หัก 20 % 

  3. เปลี่ยนพระ  หัก 15 % 

  4. ครบกำหนด ไม่หัก % บวก 12 %

  5. ตามระยะเวลาที่ตกลง คือ 12 เดือน

การปันผลกำไรพระเครื่อง

bottom of page