คณะที่ปรึกษา

145755501_3544212802330244_2973962809193730868_n.jpg

คุณ สุรเดช ดาโสม

หัวหน้าบรรณาธิการ

188520763_3898082616943259_4529015113578172425_n_edited_edited.jpg

คุณ กาญจนา จีบหีด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

195545813_3898082500276604_3756962588831603220_n_edited_edited.jpg

คุณ สุรชาติ ดำริห์การ

ผู้ช่วยผู้จัดการกิตติมศักดิ์

196143488_3898082136943307_8751332945462348410_n_edited_edited.jpg

คุณ พิจิตร  ดาโสม

ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด

196774818_3898082253609962_3107288760033933659_n_edited_edited.jpg

คุณ พิมพ์กุล วงศ์มาตย์

ผู้ช่วยฝ่ายการเงิน

188335938_3898082556943265_7575787357113964278_n_edited_edited.jpg

คุณ อัญชลี อมาตยกุล

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ

195405185_3898094990275355_6765813415051509433_n_edited_edited.jpg

คุณ สำราญ  นิลประพัฒน์

คณะกรรมการ

196789716_3898095203608667_5150742701086926376_n_edited_edited.jpg

คุณ   ชลิดา  กมลสินธุ์

คณะกรรมการ

228974717_4050259491725570_3020036414090103575_n_edited_edited.jpg

คุณ ศิริพล  เดชทะสอน

คณะกรรมการ

193664064_3898095310275323_8259249604488246003_n_edited_edited.jpg

คุณ สุภาวดี  นพแก้ว

คณะกรรมการ

192000817_3898095106942010_7984017409938309047_n_edited_edited_edited.jpg

คุณ   อณุภา  กิตติพนังกุล

คณะกรรมการ

217594699_4050259651725554_5459831007787358077_n_edited_edited.jpg

คุณ ณัฎฐกัณย์  พิศุทธิ์กุล

คณะกรรมการ

192141356_3898082383609949_7403985619530431318_n_edited_edited.jpg

คุณ พัฒน์นรี   ถ้ำกลาง

คณะกรรมการ

220339639_4050259761725543_2316095148245809546_n_edited_edited.jpg

คุณ   พวงพยอม  ชุมไธสง

คณะกรรมการ

Opera Snapshot_2021-08-28_032114_editor_wix_edited.jpg

คุณ วิไล เหล่าเรือง

คณะกรรมการ